Testy pre vodcu malého plavidla podľa skupiny preukazu VMP

Viac o skúške odbornej spôsobilosti VMP

Typy preukazov VMP

Existujú 4 kategórie odbornej spôsobilosti vodcov malých plavidiel:

Obsah skúšky

Skúšku VMP tvorí teoretická skúška a praktická skúška. Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí:

  • z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,
  • z plavebného zemepisu,
  • z plavebnej náuky,
  • zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vnútrozemskej plavbe,
  • zo stavby lodí,
  • zo strojových zariadení lodí,
  • z lodnej elektrotechniky,
  • z teórie plachtenia.

Teoretická skúška

Teoretická skúška sa vykonáva formou elektronického testu v skúšobnej miestnosti Dopravného úradu. Na každú otázku je uvedená jedna správna a dve nesprávne odpovede. Každá otázka je za jeden bod. Výsledkom vyhodnotenia teoretickej skúšky uchádzača je známka „prospel“ alebo „neprospel“.

Pre získanie odbornej spôsobilosti VMP kategórie A a D uchádzač vykoná základný test pozostávajúci z 28 otázok, pričom minimálny počet bodov na úspešné ukončenie teoretickej skúšky je 24. Pri nedosiahnutí minimálneho počtu bodov zo základného testu odbornej spôsobilosti kategórie A uchádzač nemôže pristúpiť v rámci teoretickej skúšky k vykonaniu doplňujúceho testu pre získanie odbornej spôsobilosti VMP kategórie B a C.

Pre získanie odbornej spôsobilosti VMP kategórie B a C vykoná uchádzač doplňujúci test k základnému testu odbornej spôsobilosti kategórie A, pozostávajúci zo 7 otázok, pričom minimálny počet bodov na úspešné ukončenie teoretickej skúšky je 6.

Skúška základným testom nesmie trvať dlhšie ako 40 minút, doplňujúci test nesmie trvať dlhšie ako 10 minút.

Súvisiaca legislatíva

Viac informácii o odborných skúškach VMP nájdete na stránkach Dopravného úradu.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME